Договір публічної оферти

     Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів (Замовників). У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, підписання заяви приєднання до договору публічної оферти є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту.

  Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.

 Фізична особа-підприємець Георгиця Валентина Дмитрівна (надалі іменується "Виконавець"), що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру, з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

 

1.            ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

1.1.         Замовник доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе зобов’язання здійснити на належному рівні послуги та передати Замовнику результати цих робіт, а Замовник погоджується прийняти виконані роботи та виплатити Виконавцеві винагороду за виконання робіт.

1.2.         Виконавець забезпечує надання Замовнику послуг,  основний перелік яких наведено нижче. Замовник відмічає код послуги на бланку заяви про приєднання до договору публічної оферти (далі – додаток 1). Згідно вибраного коду послуги, або послуг, Виконавець складає та перелік документів для надання Замовником.

КОД

ПОСЛУГИ

 

 

ЗМІСТ ПОСЛУГИ

А

надання  консультацій, надісланих засобом електронної пошти на e-mail ЗАМОВНИКА та усного консультування, у тому числі телефоном, через Skype або Viber зв'язок тощо, довідок з правових питань, що виникають у діяльності ЗАМОВНИКА;

А-1

перевірка на відповідність вимогам чинного законодавства внутрішніх документів ЗАМОВНИКА;

 

А-2

організація систематичного обліку та збереження нормативних актів, що надходять до ЗАМОВНИКА та видаються ним, створення бібліотеки юридичної літератури для Замовника;

А-3

проведення консультування працівників Замовника з правових питань (до 10 усних консультацій протягом одного періоду обслуговування)

 

Б

 

 

ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

 

Б-1

розробляє, оформляє та надає Замовнику проекти наказів, протоколів, розпоряджень керівництва, внутрішніх нормативних документів Замовника;

Б-2

Розробляє, оформляє та надає Замовнику пакети документів для оформлення трудових  відносин з працівниками Замовника;

 

Б-3

інформування ЗАМОВНИКА про зміни в чинному законодавстві України, організація спільно з іншими підрозділами вивчення керівними працівниками та спеціалістами ЗАМОВНИКА нормативних актів, що стосуються їхньої діяльності, регулярно здійснює особистий прийом працівників ЗАМОВНИКА та консультує їх з правових питань;

 

В

 

ДОГОВІРНА РОБОТА:

 

 

В-1

 

Розробляє, оформляє, редагує та надає Замовнику Договори, угоди, що укладаються ЗАМОВНИКОМ з іншими підприємствами та громадянами;

 

В-2

 

Бере участь у підготовці та укладенні різного роду договорів, що укладаються ЗАМОВНИКОМ з іншими підприємствами та громадянами, візує їх та супроводжує процедуру укладення та підписання цих договорів, присутній при переговорах. Надає допомогу щодо організації контролю за виконанням цих договорів, слідкує за застосуванням передбачених законом та договором санкцій по відношенню до контрагентів, що не виконують договірних зобов’язань;

 

Г

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Під консультаціями з бухгалтерського обліку Сторони домовились вважати надання усних та письмових порад, висновків, пропозицій, рекомендацій та підготовку документів, які включають, але не обмежується, наступними діями ВИКОНАВЦЯ:

Г-1

ведення бухгалтерського обліку, зокрема ведення бухгалтерського обліку відповідно до українських стандартів

Г-2

підготовка фінансової звітності по закриттю фінансового року

Г-3

підготовка  обов’язкових статистичних звітів

 

Г-4

розробка плану рахунків

 

Г-5

налаштування системи бухгалтерського обліку

 

 

Г-6

 

підготовка декларацій з податку на прибуток, зокрема підготовка розрахунків з податку на прибуток за визначений податковий період та складання проектів звітів з податку на прибуток

Г-7

розрахунок заробітної плати, зокрема розрахунок заробітної плати, підготовку відомостей на виплату заробітної плати, а також розрахунок податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиного соціального внеску (ЄСВ), з урахуванням бонусів, додатково відпрацьованого часу, відпускних та лікарняних виплат

Г-8

ведення клієнт-банку, налаштування системи оплати податків та зборів

Г-9

створення первинних документів, актів виконаних робіт, рахунків, довіреностей, протоколів, наказів з бухгалтерського обліку

Г-10

Подання звітності в контролюючі органи, контроль за строками подачі звітності

 

Д

 

 

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО:

Д-1

Реєстрація ФОП, внесення змін для ФОП, Створення проектів статутних документів, розробка, реєстрація змін до Статутних документів, внесення змін про діяльність Замовника до державних контролюючих органів;

Д-2

Ліквідація;

Д-3

Банкротство;

Ж

представляє у встановленому порядку інтереси ЗАМОВНИКА в державних,  правоохоронних, контролюючих та інших органах, підприємствах, установах з питань захисту інтересів Замовника;

З

за дорученням ЗАМОВНИКА бере участь у засіданні балансової комісії та розробці пропозицій за підсумками фінансово-господарської діяльності Замовника;

К

аналіз стану та розроблення рекомендацій щодо вдосконалення правової роботи на підприємстві, в установі, організації (з виїздом Виконавця або залучених фахівців на підприємство, в установу, організацію Замовника  в межах м. Одеси та Одеській області; перебування фахівця на підприємстві – не більше 2-х робочих днів);

Л

аналіз стану та розроблення рекомендацій щодо вдосконалення правової роботи на підприємстві, в установі, організації (з виїздом Виконавця або залучених фахівців на підприємство, в установу, організацію Замовника в межах України; перебування фахівця на підприємстві – не більше 2-х робочих днів );

1.3.         При виконанні зазначених у п.1.2. обов’язків ВИКОНАВЕЦЬ керується чинним законодавством України, інтересами ЗАМОВНИКА, Даним Договором та інше.

1.4.         Для виконання доручень, зазначених у п.1.2. Даного Договору, ВИКОНАВЕЦЬ призначає уповноважених осіб, які діють на підставі виданих доручень.

 

2.            ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА та ВИКОНАВЦЯ

2.1.      ЗАМОВНИК зобов’язується:

2.1.1.    своєчасно забезпечувати ВИКОНАВЦЯ всім необхідним для виконання даних їй доручень, передбачених Даним Договором, зокрема: вихідною інформацією, ключами доступу для сплати податків, робочими документам та іншими матеріалами, які необхідні для виконання обов’язків передбачених п. 1.2. даного Договору;

2.1.2.    своєчасно оплачувати ВИКОНАВЦЕВІ винагороду у відповідності до умов даного Договору, у випадку несплати, ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право призупинити надання послуг, передбачених даним Договором.

2.1.3.    ВИКОНАВЕЦЬ зобов`язується:

2.1.4.    Надавати Замовнику послуги  якісно та своєчасно;

2.1.5.    Керуватися чинним законодавством про підприємницьку діяльність та господарські товариства, бухгалтерський облік та аудит при наданні послуг;

2.1.6.    На вимогу ЗАМОВНИКА повідомляти про хід надання послуг;

 

3.            ВИНАГОРОДА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

3.1.         Вартість послуг  зазначається в рахунках від ВИКОНАВЦЯ та/або в заявах про приєднання до договору публічної оферти (додаток 1).

3.2.         Склад (пакет) послуг, що надаються ВИКОНАВЦЕМ в рамках абонентського обслуговування визначається за вибором Замовника та в залежності від розміру здійсненої ним в певному періоді обслуговування оплати послуг згідно з заявою про приєднання до даного Договору. Вартість обслуговування за цим договором визначається в залежності від обраних послуг згідно заяви про приєднання до договору публічної оферти.

3.3.         Строк надання   послуг визначається строком дії цього договору та моментом виконання.  

3.4.         Винагорода ВИКОНАВЦЯ  складається з сум,  яка сплачується згідно належно посвідчених заяв про приєднання до договору публічної оферти, додатків, рахунків до даного Договору.

3.5.         Виконавець  вважається таким, що виконав зобов`язання з абонентського обслуговування за замовчуванням, у разі, якщо ЗАМОВНИК не надав письмові зауваження, які надіслані письмово на адресу  ВИКОНАВЦЯ в триденний термін після  закінчення місячного звітного періоду.

3.6.         За взаємною згодою Сторони можуть обумовити інші умови та форми оплати послуг. Сума, зазначена в додатках до даного Договору, може коректуватись за взаємною згодою сторін.

 

4.            ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1.         При невиконанні або неналежному виконанні зобов`язань щодо цього Договору, винна Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

4.2.         Замовник зобов'язаний забезпечити своєчасність надходження коштів на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ.

4.3.         Замовник зобов'язаний забезпечити своєчасність надходження коштів на власний поточний рахунок для сплати податків та зборів. При відсутності коштів, або при недостатньому залишку на поточному  рахунку, Виконавець звільняється від відповідальності за несвоєчасне підготування платіжних доручень. 

4.4.         У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

 

5.            КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1.         СТОРОНИ зобов`язуються тримати в таємниці "інформацію", під якою розуміється зміст угоди, отримані та підготовлені документи, отримана інформація та інші дані, що надаються кожною зі Сторін одна одній в зв`язку з даним Договором, не відкривати і не розголошувати в загальному чи частково цю інформацію будь якій третій стороні без попередньої письмової згоди іншої сторони по даному Договору.

5.2.         Зобов`язання Сторін відносно невикористання інформації не будуть поширюватися відносно загальнодоступної інформації.

5.3.         Інформація, що надається ВИКОНАВЦЮ у відповідності з даним Договором, адресована виключно для нього та не може передаватися третім особам чи використовуватися якимось іншим способом, за участю третіх осіб, частково чи повністю, без взаємної згоди Сторін.

5.4.         Сторони усвідомлюють, що належне виконання ВИКОНАВЦЕМ обов'язків за цим договором неможливо без систематичного надання ЗАМОВНИКОМ (за його дорученням третіми особами: засновниками, постачальниками тощо) інформації, яка має комерційну цінність для Замовника.   ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується використовувати отриману ним від ЗАМОВНИКА (за його дорученням від третіх осіб: засновників, постачальників тощо) інформацію, що складає комерційну таємницю ЗАМОВНИКА, виключно з метою належного виконання обов'язків за цим договором.

5.5.         Обсяг інформації, що надається, визначається ЗАМОВНИКОМ з урахуванням рекомендацій ВИКОНАВЦЯ. ВИКОНАВЕЦЬ має право звертатися до ЗАМОВНИКА з проханням надати додаткову інформацію необхідну для належного виконання обов'язків за цим договором. ВИКОНАВЕЦЬ надає послуги відповідно інформації, яка фактично надана ЗАМОВНИКОМ.

5.6.         Своїм підписом ВИКОНАВЕЦЬ підтверджує свою обізнаність про віднесення ЗАМОВНИКОМ до  інформації, що складає комерційну таємницю, відомостей про:

- фактичну організацію бізнес-процесів ЗАМОВНИКА;

- плани з реорганізації бізнес-процесів ЗАМОВНИКА;

- результати впроваджуваних змін;

- розміри планових та/або фактичних фінансових показників діяльності ЗАМОВНИКА;

- кадровий склад  ЗАМОВНИКА;

- зобов'язання ЗАМОВНИКА перед третіми особами, зокрема про зобов'язання з організації купівлі, імпорту, продажу товарів;

- укладені або заплановані до укладення договори;

- обсяги реалізації ЗАМОВНИКОМ продукції третім особам;

- принципи формування  цін на продукцію ЗАМОВНИКА;

- клієнтів (постачальників, покупців, тощо);

- програмне забезпечення, що використовується ЗАМОВНИКОМ у господарській діяльності (паролі доступу до них тощо);

- огляди ринку, маркетингові дослідження;

- конфіденційні переговори посадових осіб ЗАМОВНИКА з третіми особами, предметом яких є відомості, що охоплюються предметом цього договору;

- структури собівартості, рівня прибутку ЗАМОВНИКА;

- плани розвитку ЗАМОВНИКА та/або розмір залучених/використаних інвестицій;

- фінансовий стан ЗАМОВНИКА;

- розміри планових та / або фактичних фінансових показників діяльності ЗАМОВНИКА;

- умови зберігання інформації ЗАМОВНИКОМ та доступу до неї;

- будь-яку іншу інформацію, яка має позначення (гриф) “КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ”.

 

  1. ЗАПЕВНЕННЯ СТОРІН

6.1.         Виконавець та Замовник, беручи на себе відповідні зобов’язання за цим Договором, запевняють та гарантують один одному, що:

6.1.1.    Вони є юридичними особами, фізичними особами-підприємцями  належним чином створеними та зареєстрованими за законодавством України.

6.1.2.    Додержані всі внутрішні процедури, положення та регламенти Сторін, необхідні для укладення цього Договору.

6.1.3.    Укладення цього Договору не призведе до порушення або протиріччя з установчими документами Сторін або будь-якими існуючими зобов’язаннями Сторін перед третіми особами.

6.1.4.    Будь-яка інформація у зв’язку з підписанням цього Договору, його умовами, фактом проведення робіт може бути надана третім особам (включаючи засоби масової інформації) тільки за узгодженням Сторін.

 

7.            РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1.         Спори, що виникають мiж Сторонами, та розбіжності за цим Договором та в зв`язку з ним, будуть вирішуватися Сторонами шляхом взаємних консультацій та переговорів.

7.2.         Спори та розбіжності в рамках цього Договору, врегулювання яких Сторонами неможливе шляхом переговорів, будуть передані на розгляд Господарського суду.

7.3.         У випадку відсутності Відповідача за юридичною адресою, що підтверджується  поверненням рекомендованого листа з претензією, судова справа розглядається в Господарському суді за місцезнаходженням Позивача.

 

8.            ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1.         Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань по даному Договору, якщо воно викликано обставинами непереборної сили (форс-мажор), таких як: стихійні лиха, пожежі, повені, землетруси, війна, блокада, окупація, ембарго, заборони на експорт (імпорт), акти або закони, видані державними органами та які знаходяться під їхнім контролем.

8.2.         У випадку настання обставин непереборної сили, строк виконання зобов'язань відсувається відповідно до часу, на протязі якого будуть діяти такі обставини. Якщо ці обставини і їх наслідки будуть продовжуватися більш 3 (трьох) місяців, то кожна зі сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань по даному контракту й у цьому випадку жодна зі сторін не буде мати право на відшкодування іншою стороною можливих збитків.

8.3.         Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за контрактом у зв'язку з настанням форс - мажорних обставин, зобов'язана негайно повідомити (телексом, факсом) іншу сторону, а також на протязі 15 (п'ятнадцяти) днів зі дня настання форс - мажорних обставин вислати повідомлення установленої форми, видане представником відповідної Торгової (Торгово-промислової) палати з указівкою наявності зазначених вище подій, дати їх настання і тривалості.

8.4.         Неповідомлення або невчасне повідомлення про настання форс - мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину як на підставу, що звільняє від відповідальності за не виконання зобов'язань. Наявність форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена представником відповідної  Регіональної Торгово-промислової Палати.

8.5.         Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

9.            ЗМIНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ДОГОВОРУ

9.1.         Будь-які зміни та доповнення, що вносяться до цього Договору, дійсні лише за умови, коли вони виконані письмово i підписані належно уповноваженими на те представниками Сторін з прикладенням печаток. Такі зміни та доповнення є невід’ємними частинами Договору.

9.2.         Після підписання даного Договору всі попередні переговори по ньому, переписування, попередні згоди і протоколи про наміри з питань, які викладені в даному Договору, втрачають юридичну чинність.

 

10.          НАБУТТЯ ЧИННОСТI, ТЕРМIН ДIЇ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1.      Цей Договiр набуває чинностi з дати пiдписання заяви на приєднання до договору публічної оферти та діє безстроково.

10.2.      Будь-які зміни та доповнення, що вносяться до цього Договору, дійсні лише за умови, коли вони викладені в письмовій формі i підписані уповноваженими на те представниками Сторін та скріплені печатками. Такі зміни та доповнення є невід’ємними частинами Договору.

10.3.      У випадку грубого порушення або систематичного не виконання умов цього Договору однією із Сторін, інша сторона  має право достроково розірвати цей Договір, письмово попередивши винну Сторону не менше ніж за 30 днів до розірвання Договору.

10.4.      Дія Договору може бути припинена за взаємною згодою Сторін.

10.5.      У випаду наявності розбіжностей між положеннями Договору та окремих Додатків до нього, положення Додатків до Договору матимуть пріоритет перед положеннями Договору.

 

11.          ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1.      Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.3.    Відносини, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договору, що є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

11.4.      Права та обов’язки Сторін за цим Договором не можуть бути передані третій особі без попередньої згоди іншої Сторони.

11.5.      У разі зміни статусу однією зі Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденній строк.

11.6.      Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше семи днів повідомити про таку плановану зміну іншу Сторону та не пізніше ніж за чотирьох робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну.

11.7.      Найменування пунктів в тексті Договору використовуються винятково для зручності користування його текстом і жодним іншим чином не повинні братися до уваги.

11.8.     Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно цього Договору мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або телеграфом, факсом з одночасним повідомлення про отримання, або доставлені особисто за вказаними адресами Сторін.

  1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

ВИКОНАВЕЦЬ:

Виконавець: Фізична особа-підприємець Георгиця Валентина Дмитрівна

ДРФО: 3378807027

Юридична адреса: Україна, 65010, 

м. Одеса, вул. Палубна, буд.12, кв. 122

Фактична адреса: м. Одеса, вул.. Велика Арнаутська, 61, оф 5-6

Банківські реквізити:

ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»

МФО 328704, ЗКПО 14360570

Р/Р UA10 328704 00000 ‎26004054318151

Статус платника  єдиного податку 3 гр, 5% без ПДВ